DELI

Domov

Studio Teiner

Ustvarjamo čudovite oblike

01

O nas

Smo ekipa arhitektov in gradbincev, ki smo v dobrem desetletju delovanja nabrali ogromno bogatih izkušenj s področja tako načrtovanja, vodenja raznih postopkov kot tudi gradnje. Trenutno so v postopku realizacije/izgradnje številni naši projekti, pri katerih med postopkom gradnje konstantno sodelujemo (pre-ureditev stanovanj, lokalov, poslovnih prostorov, gradnja individualnih hiš, gradnja za trg-večstanovanjski objekti).

Prepoznavne lastnosti projektov biroja so pretočne in dinamične, obenem pa kompleksne, nekonvencionalne zgradbe, ki vedno znova stremijo k najboljši umestitvi v okolje, prepoznavanju naročnikovih želja in potreb ter funkcionalnim izkoristkom naravnih danosti, ki se kažejo v inovativnih tlorisnih rešitvah.

Izberite nas

02

Studio Teiner
v številkah

Naš glavni cilj so kvalitetno izdelani in moderni projekti, vodi nas predanost k projektiranju in iskren odnos do naročnikov. Za nas najpomembnejše vrednote so nenehno izobraževanje, timsko delo, ter zadovoljstvo naših naročnikov.

0
zaključenih projektov

0
zadovoljnih naročnikov

0
let izkušenj

03

Naši projekti

04

Delovanje

Smo razvijajoč se arhitekturni biro, ki pokriva vse faze projektiranja stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih, javnih in industrijskih objektov. Naš glavni cilj so kvalitetno izdelani in moderni projekti, vodi nas predanost k projektiranju in iskren odnos do naročnikov.

%

Arhitektura

%

Projektiranje

%

Prostorsko načrtovanje

05

Zaposleni

Anže Radšel

Direktor

Boris Radšel

Prokurist

06

Mnenja strank

Naše storitve

Način dela temelji na celostnem pristopu in sodelovanju z naročniki v vseh fazah projekta od koncepta do zaključnih detajlov.

Stremimo k analitičnemu in sistematičnemu načinu dela, ki se izraža v ustvarjalnih, kreativnih in inovativnih rešitvah.

Načrtovanje je zelo pomemben sestavni del našega življenja. Pri gradnji je načrtovanje temelj vsega. Pri nas načrtovanje določa duh časa s pogledom v prihodnost. Naša naloga je, da oblikujemo življenjski prostor za vsakega posameznega družinskega člana in morda tudi za kakšnega novega.

Potrebe in ideje. Čas in prostor. Svetloba in senca. Ekonomija in ekologija. Upoštevamo prav vse dejavnike, kot so značilnosti terena, smeri neba, sončno obsevanje, dovoz in razporeditev. In prav vedno je v središču Vaša družna.

Z najnaprednejšo tehnologijo pa se lahko že v času načrtovanja sprehodite po Vašem novem domu.

Hišo oblikujemo po Vaših želja od prvih skic, notranje opreme in do končnega izdelka. Vaše predstave imajo vedno zadnjo besedo.

Izdelujemo celovite projekte PGD in PZI (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije in oprema, strojne inštalacije in oprema) za vse vrste objektov kot so:

 • montažne stanovanjske hiše
 • klasično zidane stanovanjske hiše
 • večstanovanjski objekti (vrstne hiše, dvojčki, bloki…)
 • počitniške hiše in vikende
 • poslovno stanovanjske objekte
 • poslovne objekte
 • gostinske objekte
 • industrijske objekte (hale, skladišča…)
 • kmetijske objekte (hlevi, silosi, lope za kmetijsko mehanizacijo…)
 • športno rekreativni objekti (tenis igrišča, dvorane…)
 • legalizacije vseh objektov

 

Vsi projekti so lahko:

Projekt vam izdelamo po vaših željah ali pa si objekt izberete iz kataloga tipskih stanovanjskih hiš, kjer vam je na voljo zbirka več kot 100 izvedenih projektov.

Potek izdelave projekta

Proces gradnje v prvih fazah zajema načrtovanje oziroma izdelavo projektne dokumentacije.

Z dobro pripravljenim projektom, lahko pri gradnji in uporabi objekta, prihranimo na času, denarju in se izognemo raznim nevšečnostim.

Izdelava projektne dokumentacije PGD poteka po naslednjih fazah:

 • pridobitev potrebne dokumentacije: pred izdelavo projekta je potrebno pridobiti:
 • lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (izda občina),
 • elaborat geodetskega načrta (izdela geodetsko podjetje)

Potrebno dokumentacijo vam lahko pridobimo tudi mi.

 • izdelava idejna zasnova (IDZ) in pridobivanje projektnih pogojev (PP) ter soglasij za priključitev (SZP):

Po dostavi oziroma pridobitvi potrebne dokumentacije se z investitorjem podrobneje dogovorimo o zasnovi objekta, ki ga namerava graditi (gabariti objekta, oblika objekta, potrebe po prostorih, želje investitorja, lega objekta,…) ter skupaj preučimo možnost gradnje na želeni lokacijo, kakor tudi preučimo terenske razmere, katastrsko stanje, urbanistični pogoji,…

Nato izdelamo IDZ na podlagi katere pristojne soglasodajalce (upravljalce javne gospodarske infrastrukture) zaprosimo za izdajo soglasij za priključitev (SZP), če je gradnja predvidena znotraj varovalnih pasov javne gospodarske infrastrukture pa zaprosimo za izdajo projektnih pogojev (PP).

Za izdajo projektnih pogojev zaprosimo tudi soglasodajalce, ki izdajo soglasja za gradnjo znotraj varovanih območjih (npr. ARSO za gradnjo znotraj vodovarstvenega ali naravovarstvenega območja, ZVKDS zaradi gradnje znotraj območja varovanja kulturne dediščine,….).

Rok za izdajo projektnih pogojev pri gradnji znotraj varovalnih pasov, je 15 dni pri zahtevnem objektu in 10 dni pri manj zahtevnem objektu.

Pri gradnji znotraj varovanih območij je rok za izdajo projektnih pogojev 15 dni za vse vrste objektov.

V primeru, če se projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev pa je potrdilo o oddani zahtevi.

 • izdelava posameznih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):

Po pridobitvi potrebnih soglasij za priključitev (SZP) in projektnih pogojev (PP), izdelamo projekt PGD z zakonsko predpisanimi sestavinami.

Pri izdelavi projekta zasnovo objekta uskladimo z željami investitorja, urbanističnimi pogoji, pogoji soglasodajalcev in predpisi.

Če soglasodajalec ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in izda soglasje. Če pa soglasodajalec ugotovi, da gradnja po predpisih iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogoča, se zahteva za izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja.

 • pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam:

V kolikor je gradnja predvidena znotraj varovalnih pasov javne gospodarske infrastrukture ali znotraj varovanih območjih, je potrebno od soglasodajalcev, ki so podali projektne pogoje pridobiti soglasja k projektnim rešitvam.

Rok za izdajo soglasja pri zahtevnem objektu je 30 dni, pri manj zahtevnem objektu 15 dni, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa 10 dni.

Rok za izdajo soglasij v varovanih območjih, je 30 dni za vse vrste objektov.

Če soglasodajalec ugotovi, da projektne rešitve niso ustrezne, zavrne izdajo soglasja z upravno odločbo, če pa soglasodajalec ne odloči v predpisanem roku, pa se šteje, da je soglasje dano.

 • zaključek izdelave projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):

Po pridobitvi potrebnih soglasij k projektnim rešitvam, projekt skompletiramo in zapečatimo.

Predamo Vam 3 izvode PGD, ki vključujejo vodilno mapo, potrebne načrte in elaborate, en izvod vodilne mape in CD z digitalnim delom PGD.

2 izvoda PGD, en izvod vodilne mape in CD z digitalnim delom PGD priložite ob podajanju vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na upravni enoti.

Zelo pomembno je, da k pridobitvi projektne dokumentacije pristopimo pravočasno, oziroma projektiranju namenimo več časa. Čas namenjen projektiranju vpliva na kvaliteto projekta, od katerega je tudi odvisna kvaliteta zgrajenega objekta.

Gradbeno dovoljenje

Po končani izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), lahko na pristojni upravni enoti, ki upravlja območje znotraj katerega se nahaja zemljišče gradnje, podamo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Vlogo podamo z izpolnitvijo obrazca za izdajo GD, na katerem navedemo :

 • podatke o investitorju in morebitnem pooblaščencu,
 • vrsto gradnje in vrsto objekta,
 • zemljišče gradnje,
 • zemljišča po katerih bodo potekali priključki na javno gospodarsko infrastrukturo,
 • zemljišča po katerih bo potekal dovoz,
 • če se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture, je potrebno navesti, ali smo oziroma ali bomo sami vložili zahtevek za odmero komunalnega prispevka, ali naj ta zahtevek v našem imenu vloži upravna enota, – če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za objekte, zgrajene pred letom 1967.

Ob vlogi je potebno priložiti dva izvoda PGD (en izvod upravna enota zadrži (arhivira), drugi izvod pa skupaj z gradbenim dovoljenjem vrne investitorju), en izvod vodilne mape in digitalni del PGD.

V kolikor pravica gradnje ni vpisana v zemljiško knjigo je potrebno ob vlogi za izdajo GD, priložiti tudi dokazilo o pravici graditi.

Za dokazilo o pravici graditi velja:

 • izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da imamo na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini,
 • notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki nam dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini,
 • pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali
 • druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.

Ob vlogi je potrebno plačati upravno takso.

Po prejemu vloge za izdajo GD, upravna enota o tem nemudoma obvesti občino, na območju katere je nameravana gradnja, in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeležbo v postopku.

Če je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja nepopolna ali nerazumljiva, upravni organ v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku v roku petih delovnih poda zahtevo za dopolnitev vloge.

Po vložitvi popolne vloge je rok za izdajo odločbe – gradbenega dovoljenja 30 dni (t. i. skrajšani ugotovitveni postopek) oz. 60 dni (t. i. posebni ugotovitveni postopek).

V tem času upravna enota povabi stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi in preveri:

 • ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom,
 • ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega projektanta,
 • ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja,
 • ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega revidenta,
 • ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma so na drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti,
 • ali ima investitor pravico graditi in
 • ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo.

Pred izdajo GD je potrebno plačati upravno takso.

Če za izdajo GD ni zadržkov, upravna enota izda gradbeno dovoljenje z odločbo, ki v primeru manj zahtevnega objekta, kakršen je stanovanjski objekt, velja dve leti.

Idejni projekt (IDP)

Idejni projekt (IDP) je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Investitor nam zaupa svoje želje, opiše svoj način življenja, arhitekt pa njegove želje prenese v idejni načrt.Idejni projekt je namenjen izboru najustreznejše variante nameravanega objekta. Ponavadi se izdela, če to investitor izrecno zahteva oz. je tako določeno s predpisi. Bistvo idejnega projekta je prikaz različnih variant zamisli in iskanje optimuma. Pri tem moramo upoštevati vse veljavne predpise, ki veljajo na obravnavanem območju. Uporablja se kot podloga za idelavo naslednjih faz projektne dokumentacije (PGD, PZI).

Idejni projekt vsebuje naslednje načrte:

-umestitev v prostor na podlagi geodetskega posnetka,

-tlorisno razporeditev,

-vizijo zunanjega izgleda.

Vizualizacija

Vizualizacija predstavlja virtualno okno v vaš novi dom in vam omogoča vizualno predstavo vaše ideje in vam omogoči, da si vaš dom zlahka predstavljate do zadnje podrobnosti. Izris vam je v pomoč pri izbiri barvnih kombinacij fasade, notranjih prostorov, pri  postavitvi in izbiri pohištva…

Za vizualizacijo se je priporočljivo odločiti pred samim začetkom gradnje. Omogoča nam vpogled  v prostore in pogled na zunanjo ureditev ter izgled fasade, saj le slednje na celovit način zaokrožijo podobo zunanjosti ter nenazadnje poudarijo izgled.

Za Vas se vedno trudimo razvijati nove in nove modele hiš. Imamo pa tudi bazo tipskih načrtov za manj zahtevne terene in stranke.

Urbanistično tehnično dokumentacijo – vodilno mapo, izdelujemo v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o prostorskem načrtovanju.

Pred pričetkom izdelave vodilne mape je treba priložiti:

 • Lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (pridobite na občini),
 • Načrte v fazi PGD (načrt arhitekture,..)
 • Geodetski posnetek

Pridobivanje vse zgoraj naštete dokumentacije lahko za Vas prevzamemo tudi mi!

V skladu z Zakonom o graditvi objektov mora investitor zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču.

Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

Z nadzorom na gradbišču, se preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kakovost del in materialov je investitorju v veliko pomoč pri obvladovanju stroškov ter pri komuniciranju z izvajalci.

Nadzor je potreben tudi pri gradnji objektov v lastni režiji.

 

Zakonodaja

Gradbeni nadzor je strokovni nadzor gradbišča. Izvaja ga pravna ali fizična oseba, ki je strokovno usposobljena in predstavlja povezavo med izvajalcem in investitorjem ter hkrati zagotavlja pravilni potek gradnje, v skladu z izdelano gradbeno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) na osnovi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in na osnovi projekta za izvedbo (PZI).

V skladu z Zakonom o graditvi objektov mora investitor, v kolikor sam ne izpolnjuje  pogojev za nadzornika, zagotoviti gradbeni nadzor najkasneje z dnem, ko se prične s pripravljalnimi deli na gradbišču.

Gradbeni nadzor je potrebno zagotoviti tudi pri gradnji objekta v lasni režiji.

 

Gradbeni nadzor v Zakonu o graditvi objektov:

GRADNJA

1. Odgovornost pri gradnji

75. člen

(obličnost naročila)

(1) Če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za izvajalca oziroma nadzornika, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil gradnjo oziroma izvajanje del in opravljanje gradbenega nadzora, prosta pod pogoji, ki jih določa zakon.

(2) Šteje se, da je investitor naročil opravljanje gradbenega nadzora, ko je z nadzornikom sklenil pisno pogodbo o delu. Šteje se, da je investitor naročil gradnjo, ko je z izvajalcem sklenil pisno gradbeno pogodbo.

 

GRADBENI NADZOR

85. člen

(nadzornik)

(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

(2) Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.

(3) Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

(4) Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

86. člen

(pogoji za odgovornega nadzornika)

(1) Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika.

(2) Gradbeni nadzor nad gradnjami zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektov, gradbeni nadzor nad gradnjami manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del.

(3) Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje posameznih del.

87. člen

(pogoji za tujo fizično osebo)

(1) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti nastopa kot odgovorni nadzornik:

1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del in

2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla.

(2) Če tuja fizična oseba, ki sicer izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, nastopa kot odgovorni nadzornik za zahtevne objekte, mora biti vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

88. člen

(obseg opravljanja del odgovornega nadzorstva)

(1) Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant.

(2) Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(3) Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.

(4) Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov tega člena vsakodnevno vpisovati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

08

Naši partnerji in klienti

Naše stranke so ljudje, ki imajo visoke cilje in zahteve glede stila in kvalitete življenja. Naše poslanstvo je, da smo tem ciljem in zahtevam kos. Dan za dnem smo soočeni z mnogimi željami in vsak dan jih želimo dosledno uresničiti. Z uspešnim sodelovanjem smo si pridobili zaupanje mnogih partnerjev in strank, s katerimi že dolgoročno sodelujemo.

09

Kje se nahajamo

Studio Teiner se nahaja v Razvojno, inovacijsko in tehnološkem središču Savinjske regije, zgradbi RITS, ki se nahaja na Kidričevi ulici 25 v Celju.

Avtorji | Vavčer | Varovanje podatkov
site identity
Naložbo – izdelavo spletne strani – sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing s ciljem posodobiti spletni nastop podjetja.